LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 3/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

  • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6) – Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
  • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
  • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
  • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
  • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.
  • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1) CSC Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 70%
  • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1) Phước Thành, Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Đang thi công sàn mái

Giai đoạn 2 (77 căn)

  • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2) COSACO Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017,Đạt 100% móng, Nền trệt đạt 40%
  • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công