LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 7.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.7 – 7.7.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

1.Công tác san lấp: Đã hoàn thành

2. Cọc thử + cọc đại trà: Đã ép 1454/2663 tim cọc, tương đương 54%

3. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu đạt 90%

– Đường VP3: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 90%.

– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 75%

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG: 

Thi công đường VP1 LAVILA 2: 10h ngày 7-7-2017

Thi công Đường VP3, ép cọc dãy F, G, I: 10h ngày 7-7-2017

Thi công Đường VP3, C, ép cọc dãy F, G, I, J: 10h ngày 7-7-2017

Thi công Đường VP3, VP1, ép cọc dãy F, G, I, J: 10h ngày 7-7-2017