LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 03.4 – 09.4.2017

1.1 Đường 30m:
1.1.1 Đoạn Phước Kiển:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%
– Chiếu sáng: 80%
1.1.2 Đoạn Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%
– Chiếu sáng: 80%
1.1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%
– Chiếu sáng: 80%
1.2 Đường số 3:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
1.3 Đường B1:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
Page : 2/15
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%
1.4 Đường B2:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống nước thải hoàn thành 95%
1.5 Đường C:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%
1.6 Đường số 4:
– Xử lý đất yếu đạt: 95%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 50%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%
1.7 Đường D:
– Xử lý đất yếu đạt: 80%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%
1.8 Quay đầu xe đường Nguyễn Hữu Thọ:
– Xử lý đất yếu đạt: 80%
1.9 Cọc thử hoàn thành: 100%
1.10 Đường VP2:
– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
1.11 Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.
1.12 Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền hoàn thành: 100%.
1.13 San lấp nâng cao độ nền +2.500 hoàn thành xong 100%
1.14 Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.
1.15 Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%
1.16 Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.
1.17 Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%
1.18 Nước phục vụ thi công đường ống D300: 70%
1.19 Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%
1.20 Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%
Page : 3/15
1.21 San lấp khu Vĩnh Phước (LAVILA 2) đạt 100%
1.22 Ép cọc cho 192 căn: 100%.
1.23 Ép cọc cho biệt thự song lập: 100%
1.24 Ép cọc thử cho khu Vĩnh Phước (LAVILA 2): 90%
Xây dựng nhà (192 căn liền kề):
1.25 Dãy C1 (A):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 23-3-2017, hoàn thành: 100%
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 10-4-2017, hoàn thành: 100%
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 28-4-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 16-5-2017
1.26 Dãy C2 (B):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 7-4-2017, hoàn thành 100%
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 25-4-2017, hoàn thành 30%
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 13-5-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 31-5-2017
1.27 Dãy C3 (C):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 11-4-2017, hoàn thành: 60%
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 23-4-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 5-5-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 17-5-2017
1.28 Dãy C5 (D):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 5-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 23-5-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 10-6-2017
1.29 Dãy C6 (E):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 26-4-2017
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 14-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 1-6-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 19-6-2017
1.30 Dãy C7 (F):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 5-5-2017
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 26-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 15-6-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 5-7-2017
Page : 4/15
1.31 Dãy C8 (G):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 9-5-2017
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 24-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 8-6-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 23-6-2017
1.32 Dãy C9 (H):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017, hoàn thành 60%
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 5-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 23-5-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 10-6-2017
1.33 Dãy C10 (I):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 1-5-2017
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 21-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 10-6-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 30-6-2017
1.34 Dãy C11 (J):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 3-5-2017
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 23-5-2017
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 12-6-2017
– BTCT mái: Kế hoạch 2-7-2017
1.35 Dãy C12 (K):
– BTCT móng: 100%.
– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%
– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch
– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch
– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ