LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.5 – 7.5.2017

Đường 30m:

+  Đoạn Phước Kiển:

 • Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%
 • Chiếu sáng: 100%

+ Đoạn Vĩnh Phước:

 • Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%
 • Chiếu sáng: 100%

+ Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:

 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Bó vỉa: 100%.
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%
 • Chiếu sáng: 100%

Đường số 3:

 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

Đường B1:

 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 98%
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

Đường B2:

 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 98%
 • Hệ thống nước thải hoàn thành 95%

Đường C:

 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

Đường số 4:

 • Xử lý đất yếu đạt: 95%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 95%
 • Thảm nhựa lớp 1: 80%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

Đường D:

 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

Quay đầu xe đường Nguyễn Hữu Thọ:

 • Xử lý đất yếu đạt: 105%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%

Cọc thử hoàn thành: 100%

Đường VP2:

 • Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.

Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền LAVILA 1 hoàn thành: 100%.

San lấp nâng cao độ nền +2.500 LAVILA 1 hoàn thành xong 100%

Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.

Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%

Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.

Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%

Nước phục vụ thi công đường ống D225: 95%

Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%

Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%

San lấp khu Vĩnh Phước (LAVILA 2) đạt 100%

San lấp hồ cảnh quan phía Vĩnh An: 95%

Ép cọc cho 192 căn: 100%.

Ép cọc cho biệt thự song lập: 100%

Ép cọc thử cho khu Vĩnh Phước (LAVILA 2): 90%

Thử tĩnh cho khu Vĩnh Phước (LAVILA 2): 75%

Thi công công viên khu 23a: 95%

Thi công cảnh quan hai bên đường quay đầu xe: 90%

 

Xây dựng nhà (192 căn liền kề):

 • Dãy C1 (A):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 23-3-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 10-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 28-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT mái: Kế hoạch 16-5-2017: 10%

 • Dãy C2 (B):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 7-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 25-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 13-5-2017, hoàn thành 70%

– BTCT mái: Kế hoạch 31-5-2017

 • Dãy C3 (C):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 11-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 23-4-2017, hoàn thành: 45%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 5-5-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 17-5-2017

 • Dãy C5 (D):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 5-5-2017: hoàn thành 50%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 23-5-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 10-6-2017

 • Dãy C6 (E):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 26-4-2017

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 14-5-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 1-6-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 19-6-2017

 • Dãy C7 (F):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 5-5-2017

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 26-5-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 15-6-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 5-7-2017

 

 • Dãy C8 (G):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 9-5-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 24-5-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 8-6-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 23-6-2017

 • Dãy C9 (H):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 5-5-2017, hoàn thành 70%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 23-5-2017, hoàn thành 25%

– BTCT mái: Kế hoạch 10-6-2017

 • Dãy C10 (I):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 1-5-2017: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 21-5-2017: 50%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 10-6-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 30-6-2017

 • Dãy C11 (J):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 3-5-2017

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 23-5-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 12-6-2017

– BTCT mái: Kế hoạch 2-7-2017

 • Dãy C12 (K):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 8-5-2017: 30%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch

Đường 30m đoạn Phước Kiển

Đường 30m đoạn Vĩnh Phước

Cây xanh đường 30m đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước

Đường B1

Đường B2

Đường C

Đường D

Đường số 3

Thi công sàn mái nhà C1

Thi công sàn tầng 2 nhà C3

Thi công sàn tầng 2 nhà C5

Thi công sàn tầng 2 nhà C10

Thi công sàn tầng 2, 3 nhà C9

Thi công sàn tầng 3 nhà C2

Thi công sàn tầng trệt nhà C6

Thi công sàn tầng trệt nhà C7

Thi công sàn tầng trệt nhà C8

Thi công tầng trệt nhà C11

Thi công tầng trệt nhà C12