LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 6.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 3.6 – 10.6.2017

A. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1

 1. Đường 30m:

1.1 Đoạn Phước Kiển:

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%

Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.

Thảm nhựa lớp 1: 100%

Chiếu sáng: 100%

1.2 Đoạn Vĩnh Phước:

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%

Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.

Thảm nhựa lớp 1: 100%

Chiếu sáng: 100%

1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:

Hệ thống thoát nước mưa  hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%

Bó vỉa: 100%.

Thảm nhựa lớp 1: 100%

Chiếu sáng: 100%

 

 1. Đường số 3:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Hệ thống thoát nước mưa  hoàn thành: 100%

 

 

 

 1. Đường B1:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Hệ thống thoát nước mưa  hoàn thành: 98%

Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 1. Đường B2:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Hệ thống thoát nước mưa  hoàn thành: 98%

Hệ thống nước thải hoàn thành 95%

 

 1. Đường C:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Hệ thống thoát nước mưa  hoàn thành: 95%

Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 98%

 

 1. Đường số 4:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%

Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.

Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 1. Đường D:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.

Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 1. Quay đầu xe đường Nguyễn Hữu Thọ:

Xử lý đất yếu đạt: 100%

Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

 1. Cọc thử hoàn thành: 100%

 

 1. Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.

 

 1. Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền LAVILA 1 hoàn thành: 100%.

 

 1. San lấp nâng cao độ nền +2.500 LAVILA 1 hoàn thành xong 100%

 

 1. Đào đất hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.

 

 1. Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%

 

 1. Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.

 

 1. Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%

 

 1. Nước phục vụ thi công đường ống D225: 95%

 

 1. Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%

 

 1. Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%

 

 1. San lấp hồ cảnh quan phía Vĩnh An: 95%

 

 1. Ép cọc cho 192 căn: 100%.

 

 1. Ép cọc cho biệt thự song lập: 100%

 

 1. Thi công công viên khu 23a: 100%

 

 1. Thi công cảnh quan hai bên đường quay đầu xe: 95%

 

 

Xây dựng nhà (192 căn liền kề):

 

 1. Dãy C1 (A):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 23-3-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 10-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 28-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT mái          : Kế hoạch 12-6-2017, hoàn thành : 30%

 

 1. Dãy C2 (B):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 7-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 25-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 13-5-2017, hoàn thành 100%

 1. Dãy C3 (C):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 11-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 30-5-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 2-7-2017, hoàn thành 30%

 

 1. Dãy C5 (D):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 13-5-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 4-6-2017: hoàn thành 100%

 1. Dãy C6 (E):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 26-5-2017, hoàn thành 65%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 15-6-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 27-6-2017

 1. Dãy C7 (F):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 10-6-2017

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 22-6-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 2-7-2017

 1. Dãy C8 (G):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 9-5-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 4-6-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 20-7-2017: hoàn thành 40%

 1. Dãy C9 (H):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 5-5-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 23-5-2017, hoàn thành 100%

– BTCT mái: Kế hoạch 10-6-2017

 1. Dãy C10 (I):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 1-5-2017: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 2-6-2017: 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 15-6-2017: 35%

 1. Dãy C11 (J):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 3-6-2017: 50%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 10-7-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 29-7-2017

 1. Dãy C12 (K):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 28-5-2017: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 15-6-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 25-6-2017

 

B. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

 • San lấp đạt 100%
 • Ép cọc thử: 100%
 • Thử tĩnh cọc:100%
 • Ép cọc

– Khu A: Hoàn thành 118/261 tim.

– Khu B: Hoàn thành 41/282 tim

– Khu D: Hoàn thành 12/270 tim

 • Lũy kế toàn khu : 171/2663
 • Đường VP2:

– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%

– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%

– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

 • Đường VP3:

– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%

– Xử lý đất yếu hoàn thành: 20%

 

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1:

Cây xanh đường 30m đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước

Công viên 23a

Đường 30m đoạn Phước Kiển

Đường 30m đoạn Vĩnh Phước

Đường B1

Đường B2

Đường C

Đường D

Đường số 3

Đường số 4

Nhà C1

Nhà C2

Nhà C3

Nhà C5

Nhà C6

Nhà C7

Nhà C8

Nhà C9

Nhà C10

Nhà C11

Nhà C12

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

Ép cọc khu nhà B

Ép cọc khu nhà A

Ép cọc khu nhà D

Thi công đường VP3