LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 3.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.3 – 10.3.2017

1. Tiến độ xây dựng dự án :
1.1 Đường 30m:
1.1.1 Đoạn Phước Kiển:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%
1.1.2 Đoạn Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%
1.1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%
1.2 Đường số 3:
– Xử lý đất yếu đạt: 95%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
1.3 Đường B1:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%
Page : 2/11
1.4 Đường B2:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống nước thải hoàn thành 95%
1.5 Đường C:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 65%
1.6 Đường số 4:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 90%.
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 80%
1.7 Đường số 5:
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 80%.
1.8 Cọc thử hoàn thành: 100%
1.9 Đường VP2:
– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
1.10 Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.
1.11 Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền hoàn thành: 100%.
1.12 San lấp nâng cao độ nền +2.500 hoàn thành xong 100%
1.13 Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.
1.14 Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%
1.15 Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.
1.16 Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%
1.17 Nước phục vụ thi công đường ống D300: 70%
1.18 Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%
1.19 Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%
1.20 San lấp khu Vĩnh Phước đạt 100%
1.21 Ép cọc cho 192 căn: 100%.
1.22 Ép cọc cho biệt thự song lập: 100%
1.23 Đào đất, bê tông lót, cốt thép, cốp pha, bê tông đài móng: hoàn thành dãy C1,
C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 đạt 192/192 căn: 100%
1.24 Đào đất, bê tông lót, cốp pha, bê tông, cốt thép bể tự hoại, bể nước đạt 166/192.