LAVILA – Tuần 3 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 13.11.2016 – 20.11.2016

1.1 Đường 30m:
1.1.1 Đoạn Phước Kiển:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 90%
1.1.2 Đoạn Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 90%
1.1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 60%
– Kết cấu BTN: 30%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 50%
1.2 Đường số 3:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 20%
1.3 Đường B1:
– Xử lý đất yếu đạt: 70%
1.4 Đường B2:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 80%
1.5 Đường C:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
1.6 Cọc thử hoàn thành: 100%
1.7 Đường VP2:
– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
1.8 Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.


HÌNH ẢNH CÔNG TRƯỜNG (Click vào hình để xem được rõ hơn)