LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.5 – 19.5

 • Đường 30m:

1.1.1 Đoạn Phước Kiển:

 • Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%
 • Chiếu sáng: 100%

1.1.2 Đoạn Vĩnh Phước:

 • Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%
 • Chiếu sáng: 100%

1.1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:

 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
 • Bó vỉa: 100%.
 • Thảm nhựa lớp 1: 100%
 • Chiếu sáng: 100%

 

 • Đường số 3:
 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

 

 

 

 • Đường B1:
 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 98%
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 • Đường B2:
 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 98%
 • Hệ thống nước thải hoàn thành 95%

 

 • Đường C:
 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 • Đường số 4:
 • Xử lý đất yếu đạt: 95%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 95%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 • Đường D:
 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 95%.
 • Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 95%

 

 • Quay đầu xe đường Nguyễn Hữu Thọ:
 • Xử lý đất yếu đạt: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
  • Cọc thử hoàn thành: 100%

 

 • Đường VP2:
 • Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
 • Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
 • Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

 

 • Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.
 • Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền LAVILA 1 hoàn thành: 100%.
 • San lấp nâng cao độ nền +2.500 LAVILA 1 hoàn thành xong 100%
 • Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.
 • Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%
 • Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.
 • Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%
 • Nước phục vụ thi công đường ống D225: 95%
 • Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%
 • Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%
 • San lấp khu Vĩnh Phước (LAVILA 2) đạt 100%
 • San lấp hồ cảnh quan phía Vĩnh An: 95%
 • Ép cọc cho 192 căn: 100%.
 • Ép cọc cho biệt thự song lập: 100%
 • Ép cọc thử cho khu Vĩnh Phước (LAVILA 2): 100%
 • Thử tĩnh cho khu Vĩnh Phước (LAVILA 2): 100%
 • Thi công công viên khu 23a: 100%
 • Thi công cảnh quan hai bên đường quay đầu xe: 95%

Xây dựng nhà (192 căn liền kề):

 • Dãy C1 (A):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 23-3-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 10-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 28-4-2017, hoàn thành: 100%

 • Dãy C2 (B):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 7-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 25-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 13-5-2017, hoàn thành 100%

 • Dãy C3 (C):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 11-4-2017, hoàn thành: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 30-5-2017, hoàn thành: 75%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 2-7-2017

 • Dãy C5 (D):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 13-5-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 1-6-2017

 • Dãy C6 (E):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 26-5-2017

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 15-6-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 25-6-2017

 • Dãy C7 (F):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 2-6-2017

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 18-7-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 25-7-2017

 • Dãy C8 (G):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 9-5-2017: hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 4-6-2017: hoàn thành 70%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 20-7-2017

 • Dãy C9 (H):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 17-4-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 5-5-2017, hoàn thành 100%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 23-5-2017, hoàn thành 70%

– BTCT mái: Kế hoạch 10-6-2017

 • Dãy C10 (I):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 1-5-2017: 100%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 11-5-2017: 50%

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 15-6-2017: 35%

 • Dãy C11 (J):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 3-6-2017: 50%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 10-7-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 29-7-2017

 • Dãy C12 (K):

– BTCT móng: 100%.

– BTCT bể nước ngầm, bể tự hoại: 100%

– BTCT sàn tầng 1: Kế hoạch 23-5-2017: 50%

– BTCT sàn tầng 2: Kế hoạch 18-6-2017

– BTCT sàn tầng 3: Kế hoạch 11-7-2017

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Đường 30m đoạn Phước Kiển

Đường 30m đoạn Vĩnh Phước

Đường B1

Đường B2

Đường C

Đường D

Đường số 3

Đường số 4

Nhà C1

Nhà C2

Thi công sàn tầng 2 nhà C3

Thi công sàn tầng 3 nhà C5

Thi công sàn tầng trệt nhà C6

Thi công sàn tầng trệt nhà C7

Thi công sàn tầng 2 nhà C8

Thi công sàn tầng 3 nhà C9

Thi công sàn tầng 3 nhà C10

Thi công sàn tầng trệt nhà C11

Thi công sàn tầng trệt nhà C12

Công viên khu 23

Cây xanh đường Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước