LAVILA – Tuần 1 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 31.10.2016 – 6.11.2016

1 Đường 30m:
1.1 Đoạn Phước Kiển:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tớp lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tớp lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 90%
1.2 Đoạn Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tớp lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tớp lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 90%
1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 90%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tớp lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 60%
– Kết cấu BTN: 30%

2 Đường số 3:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 20%

3 Đường B1:
– Xử lý đất yếu đạt: 70%

4 Đường B2:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%

5 Đường C3:
– Xử lý đất yếu đạt: 50%

6 Cọc thử hoàn thành: 100%

7 Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.

8 Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 80%.

9 Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%

10 Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%

11 Nước phục vụ thi công đường ống D300: tập kết vật tư về công trình


HÌNH ẢNH CÔNG TRƯỜNG (Click vào hình để xem được rõ hơn)