LAVILA 2 – TUẦN 4 – THÁNG 8/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6) – Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
  – Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
  – Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
  – Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1) Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 100%, tô ngoài đạt 100%, Lợp mái đạt 100%. Sơn nước 80%, lan can đạt 100%, lát gạch tầng 2,3 đạt 40%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 8 căn Triển khai thi công từ ngày 23-4-2018. Hoàn thành 21-7-2018, công tác xây đạt 70%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1) Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018, Xây tường 100%, tô ngoài 100%, lợp mái 100%, sơn nước 35%, lan can đạt 100%, lát gạch ban công đạt 100%
 • Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a) nhà thầu NTV Đang thi công nhà A, B đạt 99% khung, nhà E, đạt 90% khung, C đạt 90%, nhà D đạt 70%
 • Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): 20% khối lượng lắp khung
 • Softscape + sân vườn (gói 10) Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7) Thi công từ 6-6-2018 đạt 80% khối lượng
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8) Chưa thi công
 • Giai đoạn 2 (77 căn) Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2) Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 68%
 • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công