`

Tiến độ

Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 7

THÁNG 07.2018

Lavila Đông Sài Gòn 1 – BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 7
1. Phần Cọc:
– Ép cọc thử và thí nghiệ m thử tĩnh – Đã hoàn thành – 100%
– Ép cọc đại trà – Đã hoàn thành – 100%
2. Công trình tạm:
– Hàng rào tạm – Đã hoàn thành – 100%
– Đèn chiếu sáng quảng cáo – Đã hoàn thành – 100%
3. Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT:
– Đài Móng – Đang thực hiện – 100%
– Sàn trệt – Đang thực hiện – 100%
– Cột tầng trệt – Đang thực hiện – 100%
– Sàn tầng 2 – Đang thực hiện – 100%
– Cột tầng 2 – Đang thực hiện – 100%
– Sàn tầng 3 – Đang thực hiện – 100%
– Cột tầng 3 – Đang thực hiện – 100%
– Sàn tầng 4 – Đang thực hiện – 100%
– Cột tầng 4 – Đang thực hiện – 100%
– Sàn tầng mái – Đang thực hiện – 100%
4. Phần hoàn thiện:
– Xây tường – Đang thực hiện – 95%
– Tô ngoài – Đang thực hiện – 90%
– Sơn nước – Đang thực hiện – 40%
– Lợp ngói – Đang thực hiện – 80%
– Lắp cửa – Đang thực hiện – 50%
5. Phần ép cọc (giai đoạn 2 – 6 căn móng)
– Móng – Đã hoàn thành – 100%