`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 3/2019

THÁNG 03.2019

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100%
Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100%

Công trình tạm

Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100%
Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

Đài Móng Kết cấu Đang thực hiện 100%

Sàn trệt

Kết cấu Đang thực hiện 100%
Cột tầng trệt Kết cấu Đang thực hiện 100%

Sàn tầng 2

Kết cấu Đang thực hiện 100%
Cột tầng 2 Kết cấu Đang thực hiện 100%

Sàn tầng 3

Kết cấu Đang thực hiện 100%
Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT Cột tầng 3 Kết cấu Đang thực hiện 100%

Sàn tầng 4

Kết cấu Đang thực hiện 100%
Cột tầng 4 Kết cấu Đang thực hiện 100%

Sàn tầng mái

Kết cấu Đang thực hiện 100%

Phần hoàn thiện

Xây tường Hoàn thiện Đang thực hiện 100%
Tô ngoài Hoàn thiện Đang thực hiện 100%
Sơn nước Hoàn thiện Đang thực hiện 100%
Lợp ngói Hoàn thiện Đang thực hiện 100%

Lắp cửa Hoàn thiện Đang thực hiện 100%
Lát gạch ban công Hoàn thiện Đang thực hiện 100%
Kết cấu sắt Hoàn thiện Đang thực hiện 100%
Ngoại vi Hoàn thiện Đang thực hiện 99%

Giai đoạn 2

Gói thầu 4 căn B1 – 09: đang thi công