`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 5/2019

THÁNG 05.2019

Móng, Sàn trệt

Bê tông lót móng  kết thúc 48/48

Coffa, CT móng kết thúc 48/48

Bê tông móng kết thúc 48/48

Coffa, CT bể ngầm kết thúc 48/48

Bê tông bể ngầm kết thúc 48/48

MEP sàn trệt kết thúc 48/48

BT lót ĐK,Sàn T kết thúc 48/48

Coffa, CT ĐK,sàn T kết thúc 47/48

BT sàn trệt kết thúc 47/48

Coffa, CT cột trệt kết thúc 47/48

Bê tông cột trệt kết thúc 47/48

Phần hoàn thiện

Xây tường 1F đang thi công 47/48

Xây tường 2F đang thi công 20/48

Xây tường 3F đang thi công 10/48

Chống thấm mái đangt hi công 09/48

Giai đoạn 2

Gói thầu 4 căn B1 – 09

Ép cọc đại trà đang thi công 4/4 căn

BT lót, móng + bể ngầm kết thúc 4/4 căn

Coffa, CT bể ngầm kết thúc 4/4 căn

Bê tông bể ngầm kết thúc 4/4 căn

BT lót, xây gạch kết thúc 4/4 căn

BT lót sàn trệt kết thúc 4/4 căn

Cốt thép DS trệt kết thúc 4/4 căn

BT dầm sàn trệt kết thúc 4/4 căn

Coffa cột trệt đang thi công 4/4 căn

Coffa DS 2F đang thi công 4/4 căn

Cốt thép DS2F đang thi công 4/4 căn

Bê tông DS2F đang thi công 4/4 căn

Coffa cột 2F đang thi công 4/4 căn

BT cột 2F đang thi công 4/4 căn