`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 6/2019

THÁNG 06.2019

Phần Cọc

 Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Đã hoàn thành 100%

Ép cọc đại trà Đã hoàn thành 100%

Công trình tạm

Hàng rào tạm Đang thực hiện 100%

Đèn chiếu sáng quảng cáo Đang thực hiện 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

Đài Móng Đang thực hiện 100%

Sàn trệt Đang thực hiện 100%

Cột tầng trệt Đang thực hiện 100%

Sàn tầng 2 Đang thực hiện 100%

Cột tầng 3 Đang thực hiện 100%

Sàn tầng 4 Đang thực hiện 100%

Sàn tầng mái Đang thực hiện 100%

Phần hoàn  thiện

Xây tường Đang thực hiện 100%

Tô ngoài Đang thực hiện 100%

Sơn nước Đang thực hiện 100%

Lợp ngói Đang thực hiện 100%

Lắp cửa Đang thực hiện 100%

Lát gạch ban công Đang thực hiện 100%

Kết cấu sắt Đang thực hiện 100%

Ngoại vi Đang thực hiện 100%