`

Tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 5/2018

THÁNG 05.2018

Phần Cọc

 • Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100%
 • Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

 • Đài Móng Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Sàn trệt Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Cột tầng trệt Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Sàn tầng 2 Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Cột tầng 2 Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Sàn tầng 3 Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Cột tầng 3 Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Sàn tầng 4 Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Cột tầng 4 Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Sàn tầng mái Kết cấu Đang thực hiện: 100%
 • Phần hoàn thiện Xây tường Hoàn thiện Đang thực hiện: 70%
 • Tô ngoài Hoàn thiện Đang thực hiện: 10%

Phần ép cọc(gđ 2: 6 căn móng)

 • Móng Kết cấu Bắt đầu thi công ép cọc