`

Tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8/2018

THÁNG 08.2018

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100%
Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100%

Công trình tạm

Hàng rào tạm – Công trình tạm – Đang thực hiện: 100%
Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C – Đang thực hiện: 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

Đài Móng – Kết cấu –  Đang thực hiện: 100%
Sàn trệt – Kết cấu –  Đang thực hiện: 100%
Cột tầng trệt – Kết cấu – Đang thực hiện: 100%
Sàn tầng 2 – Kết cấu –  Đang thực hiện: 100%
Cột tầng 2 – Kết cấu – Đang thực hiện: 100%
Sàn tầng 3 –  Kết cấu – Đang thực hiện: 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

Cột tầng 3 – Kết cấu –  Đang thực hiện: 100%
Sàn tầng 4 –  Kết cấu – Đang thực hiện: 100%
Cột tầng 4 – Kết cấu –  Đang thực hiện: 100%
Sàn tầng mái – Kết cấu –  Đang thực hiện: 100%

Phần hoàn thiện

Xây tường – Hoàn thiện –  Đang thực hiện: 95%
Tô ngoài –  Hoàn thiện – Đang thực hiện: 95%
Sơn nước – Hoàn thiện – Đang thực hiện: 80%
Lợp ngói – Hoàn thiện – Đang thực hiện: 90%

Phần hoàn thiện

Lắp cửa – Hoàn thiện –  Đang thực hiện: 85%
Lát gạch ban công – Hoàn thiện – Đang thực hiện: 90%
Kết cấu sắt – Hoàn thiện – Đang thực hiện: 40%
Ngoại vi – Hoàn thiện – Đang thực hiện: 20%