`

Tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

THÁNG 04.2018

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100%
Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

Đài Móng – Kết cấu – Đang thực hiện
Sàn trệt – Kết cấu – Đang thực hiện

Cột tầng trệt – Kết cấu – Đang thực hiện: 100%
Sàn tầng 2 – Kết cấu – Đang thực hiện: 100%
Cột tầng 2 – Kết cấu – Đang thực hiện: 100%
Sàn tầng 3 – Kết cấu – Đang thực hiện: 100%

Cột tầng 3 – Kết cấu – Đang thực hiện
Sàn tầng 4 – Kết cấu – Đang thực hiện
Cột tầng 4 – Kết cấu – Đang thực hiện
Sàn tầng mái – Kết cấu – Đang thực hiện