`

Tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

THÁNG 03.2018

Phần Cọc

 • Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100%
 • Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100%

Công trình tạm

 • Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100%
 • Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

 • Đài Móng Kết cấu Đang thực hiện 100%
 • Sàn trệt Kết cấu Đang thực hiện 100%
 • Cột tầng trệt Kết cấu Đang thực hiện 100%
 • Sàn tầng 2 Kết cấu Đang thực hiện 100%
 • Cột tầng 2 Kết cấu Đang thực hiện 90%
 • Sàn tầng 3 Kết cấu Đang thực hiện 90%

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

 • Cột tầng 3 Kết cấu Đang thực hiện 50%

Phần hoàn thiện

 • Xây tường tầng trệt Hoàn thiện Đang thực hiện 10%